Regulamin

REGULAMIN

WIEDZA.ENERGIATLUMACZY.PL

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania z platformy WIEDZA.ENERGIATLUMACZY.PL

2. Kupujący, dokonując zakupów na platformie internetowej WIEDZA.ENERGIATLUMACZY.PL, akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się ich przestrzegać.

3. Sposobem porozumiewania się WIEDZA.ENERGIATLUMACZY.PL z Kupującym jest korespondencja e-mailowa na adres: sklep@energiatlumaczy.pl

II. Terminy i pojęcia

Terminy pisane wielką literą użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

1. WIEDZA.ENERGIATLUMACZY.PL – platforma internetowa działający pod adresem www.wiedza.energiatlumaczy.pl, prowadzona i administrowana przez Dianę Jankowiak, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Diana Jankowiak, ul. Międzyborska 21/4, 04-041 Warszawa, NIP: 9261647455, REGON: 146343540, e-mail: sklep@energiatlumaczy.pl, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, świadczącą usługę udostępnienia zasobów WIEDZA.ENERGIATLUMACZY.PL na rzecz Użytkowników.

2. Produkt Elektroniczny– produkt elektroniczny, będący przedmiotem Sprzedaży za pośrednictwem WIEDZA.ENERGIATLUMACZY.PL;

3. Kupujący– osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, dokonująca zakupów w WIEDZA.ENERGIATLUMACZY.PL. Kupującymi mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat, w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa;

4. Sprzedający – Diana Jankowiak, ul. Międzyborska 21/4, 04-041 Warszawa. Sprzedający i WIEDZA.ENERGIATLUMACZY.PL są pojęciami tożsamymi i mogą być używane przemiennie w Regulaminie.

5. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej w ramach WIEDZA.ENERGIATLUMACZY.PL, niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Przedsiębiorca – Kupujący, będący osobą fizyczną dokonującą zakupów za pośrednictwem WIEDZA.ENERGIATLUMACZY.PL w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, wykonujący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

7. Sprzedaż – procedura prowadząca do zawarcia umowy sprzedaży dostępu do Produktów Elektronicznych pomiędzy Kupującym a WIEDZA.ENERGIATLUMACZY.PL. Sprzedaż odbywa się przez Internet na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

8. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania z WIEDZA.ENERGIATLUMACZY.PL.

III. Warunki techniczne korzystania z ENERGIATLUMACZY.PL

1. Korzystanie z WIEDZA.ENERGIATLUMACZY.PL za pośrednictwem sieci Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący, następujących minimalnych wymagań technicznych: łącze internetowe, przeglądarka internetowa z obsługą Java Script  i plików Cookies.

2. WIEDZA.ENERGIATLUMACZY.PL nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego, a także za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.

IV. Rejestracja i zasady korzystania z WIEDZA.ENERGIATLUMACZY.PL

1.  WIEDZA.ENERGIATLUMACZY.PL działa 12 miesięcy w roku, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę (za wyjątkiem krótkich przerw spowodowanych pracami konserwacyjnymi).

2. Do dokonywania zakupów w WIEDZA.ENERGIATLUMACZY.PL niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

3. Składanie zamówień jest możliwe po wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie WWW.WIEDZA.ENERGIATLUMACZY.PL, w którym należy podać imię i nazwisko (ewentualnie nazwę w przypadku Przedsiębiorcy), adres e-mail, numer NIP oraz adres siedziby firmy w przypadku Przedsiębiorcy, a także zaakceptować niniejszy Regulamin.

4.  Po wypełnieniu formularza, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłany e-mail aktywacyjny, który należy odebrać i potwierdzić Rejestrację konta na platformie WIEDZA.ENERGIATLUMACZY.PL klikając w link aktywacyjny.

5. W procesie Rejestracji Kupujący ma obowiązek podać prawdziwe i pełne informacje.

6. Kupującego w trakcie Rejestracji obowiązuje zakaz wprowadzania treści o charakterze bezprawnym.

7. WIEDZA.ENERGIATLUMACZY.PL nie wyraża zgody na wykorzystywanie i przerabianie jakichkolwiek elementów znajdujących się na stronie internetowej, w szczególności elementów graficznych, logo oraz treści w całości ani w części, należących do WIEDZA.ENERGIATLUMACZY.PL. Autorskie prawa majątkowe przysługują WIEDZA.ENERGIATLUMACZY.PL.

V. Procedura zawarcia umowy sprzedaży

1. Informacje o Produktach Elektronicznych zamieszczone na stronie WIEDZA.ENERGIATLUMACZY.PL nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert.

2. Kupujący, przesyłając zamówienie dotyczące Produktu za pośrednictwem strony WWW. WIEDZA.ENERGIATLUMACZY.PL, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży.

3. W celu złożenia zamówienia Kupujący zobowiązany jest:

a) Dokonać wyboru zamawianych Produktów Elektronicznych.

b) Dokonać wyboru sposobu płatności.

c) Wypełnić formularz zamówienia.

4. WIEDZA.ENERGIATLUMACZY.PL wyśle Kupującemu potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Kupującego adres e-mail, co jest tożsame z potwierdzeniem zawarcia umowy.

VI. Prawa i obowiązki Kupującego

1. Kupujący jest odpowiedzialny za podanie prawidłowych i pełnych danych wymaganych do Rejestracji na platformie WWW.WIEDZA.ENERGIATLUMACZY.PL.

2. Jeżeli dane Kupującego podane w procesie Rejestracji ulegną zmianie, Kupujący jest zobowiązany do ich niezwłocznej aktualizacji.

3. WIEDZA.ENERGIATLUMACZY.PL wysyła zamówione Produkty zgodnie z postanowieniami Tytułu VIII Regulaminu.

VII. Ceny, płatności i anulowanie zamówienia

1. Wszystkie ceny Produktów Elektronicznych zamieszczone na stronie internetowej WWW. WIEDZA.ENERGIATLUMACZY.PL:

a) Podawane są w złotych polskich.

b) Zawierają podatek VAT.

c) Nie zawierają kosztów dostawy.

2. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty z dostawą elektroniczną:

a) płatność za pośrednictwem systemu DotPay: realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez ENERGIATLUMACZY.PL potwierdzenia od DotPay o dokonanej płatności.

3. Jeżeli Kupujący nie dokona wpłaty w terminie określonym w ust. 5 powyżej WIEDZA.ENERGIATLUMACZY.PL wyśle do Kupującego wiadomość e-mail przypominającą o konieczności opłacenia zamówienia. W e-mailu przypominającym WIEDZA.ENERGIATLUMACZY.PL wyznaczy Kupującemu kolejny pięciodniowy termin, po upływie którego zamówienie zostanie uznane za anulowane.

4. Zamówienie może zostać anulowane lub zmodyfikowane także na prośbę Kupującego złożoną przed dokonaniem wysyłki Produktu przez Sprzedającego. Prośba powinna zostać przesłana na adres e-mail sklep@energiatlumaczy.pl.

5. Kupujący otrzymuje dostęp do platformy w ramach produktów zakupionych na stronie WWW. WIEDZA.ENERGIATLUMACZY.PL natychmiast po dokonaniu płantności i zalogowaniu się na Platformie. Dostęp do samego produktu zostanie umożliwiony:

a) Natychmiast – w przypadku produktów dostępnych w stałej sprzedaży.

b) W momencie rozpoczęcia kursu – w przypadku produktów sprzedawanych tylko w określonych terminach i rozpoczynających się z opóźnieniem.

VIII. Warunki dostawy

1. WIEDZA.ENERGIATLUMACZY.PL informuje Kupującego o dostępie do Produktu Elektronicznego za pośrednictwem wiadomości e-mail.

2. W wypadku braku dostępu do Platformy przez Kupującego, WIEDZA.ENERGIATLUMACZY.PL złoży reklamację u dostawcy.

3. Jeżeli dostawca uzna reklamację WIEDZA.ENERGIATLUMACZY.PL, wówczas WIEDZA.ENERGIATLUMACZY.PL zwróci niezwłocznie Kupującemu całość wpłaconej kwoty na wskazany przez Kupującego numer rachunku bankowego.

IX. Odstąpienie od umowy

1. WIEDZA.ENERGIATLUMACZY.PL sprzedaje Usługi i w związku z tym nie przewiduje się Odstąpienia od Umowy.

X. Reklamacje

1.  Kupujący ma obowiązek złożenia reklamacji w formie wiadomości e-mail na adres: sklep@energiatlumaczy.pl

2. Decyzja o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji, a także o sposobie jej załatwienia zostanie zakomunikowana Kupującemu za pośrednictwem wiadomości e-mail najpóźniej w ciągu 14 dni od daty złożenia przez niego reklamacji tj. od dnia otrzymania przez WIEDZA.ENERGIATLUMACZY.PL wiadomości e-mail. 3. W przypadku uznania reklamacji, WIEDZA.ENERGIATLUMACZY.PL zwróci Klientowi równowartość ceny zakupionych przez niego Produktów Elektronicznych na wskazany przez Kupującego numer konta bankowego.

XI. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Diana Jankowiak, ul. Międzyborska 21/4, 04-041 Warszawa, NIP: 9261647455, REGON: 146343540, e-mail: mail@dianajankowiak.pl, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Dane osobowe są przetwarzane w WIEDZA.ENERGIATLUMACZY.PL zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz art. 16-22 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celach związanych z prowadzeniem działalności handlowo-usługowej.

4. Przetwarzanie danych osobowych w WIEDZA.ENERGIATLUMACZY.PL reguluje dodatkowo Polityka Prywatności dostępna na stronie: https://wiedza.energiatlumaczy.pl/polityka-prywatnosci/

4. Dokonując Zakupu oraz Rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie WIEDZA.ENERGIATLUMACZY.PL oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy sprzedaży Produktów Elektronicznych. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia.

5. Dane osobowe Kupującego mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz w przypadku niezapłacenia należności na rzecz WIEDZA.ENERGIATLUMACZY.PL podmiotom prowadzącym w jego imieniu postępowanie związane z dochodzeniem należności.

6. W przypadku wyrażenia przez Kupującego dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez WIEDZA.ENERGIATLUMACZY.PL w celu informowania o dostępnie do nowych modułów Produktów Elektronicznych.

7. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

XII. Postanowienia końcowe

1. Ewentualne spory pomiędzy Kupującym a WIEDZA.ENERGIATLUMACZY.PL zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku -– kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 19 listopada 2019 r.

4. WIEDZA.ENERGIATLUMACZY.PL zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmieniony Regulamin ENERGIATLUMACZY.PL udostępni go na stronie https://www.wiedza.energiatlumaczy.pl/regulamin

Copyright © 2018 wiedza.energiatlumaczy.pl. Szkolenia napędza platforma WP Idea

Dbamy o Twoją prywatność ibezpieczne zakupy. Wiecej informacji znajdziesz w Regulaminie i Polityce Prywatności.

Masz pytania? Napisz: diana@energiatlumaczy.pl